VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu luclac.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

– Komu: Lucia Laciaková, Mariássyho námestie 53, Brzotín 04951

 

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .......................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.